пренос власништва

Пренос власништва можете извршити на један од следећих начина:
– Купопродајним уговором
– Уговором о поклону или
– Решењем о наслеђивању

У сваком случају, Пореска управа издаје решење за плаћање пореза на пренос апсолутних права власништва, а по извршеном плаћању Потврду о плаћеном порезу или ослобађању од плаћања, која се прилаже МУП-у.

Потписи на купопродајном уговору и уговору о поклону оверавају се код јавног бележника-нотара, а у случају наслеђивања возила решење о наслеђивању мора бити правоснажно.

За предају захтева Пореској управи прилаже се:

– ППИ4 код купопродаје или ППИ3 образац код наслеђа и поклона возила
– Оригинал и копија уговора (или решења о наслеђивању)
– Очитана саобраћајна дозвола
– Очитана или копирана лична карта продавца, односно поклонопримца
– У случају продаје/поклона по овлашћењу, прилаже се оригинал и копија овлашћења
– У случају поклона возила између родитеља и деце или међу супружницима, прилаже се копија извода из матичне књиге рођених или венчаних

Шта је још важно знати код промене власништва?

– Уколико купујете или примате на поклон возило од лица које га продаје или поклања по овлашћењу власника возила, обавезно преузмите оригинал овлашћења како бисте могли коначно реализовати пренос власништва
– Приликом купопродаје возила, продавац је порески обвезник и тада се захтев за плаћање пореза подноси у месту/општини пребивалишта продавца
– У случају поклона возила, порески обвезник је поклонопримац и тада се захтев за плаћање пореза подноси у месту/општини поклонопримца.