Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

пренос власништва

Пренос власништва можете извршити на један од следећих начина:
Купопродајним уговором
Уговором о поклону или
– Решењем о наслеђивању

Ако сте купац половног моторног возила од 31. марта 2022. на порталу Плати (https://plati.euprava.gov.rs/#/) доступна је нова електронска услуга путем које можете обрачунати и платити порез на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљаваним моторним возилом, самостално и без одласка у Пореску управу. Исто тако, ову услугу генерисања и плаћања уплатнице можете добити код нас.

Изменом Закона о порезима на имовину, са применом од 31. марта 2022.  године, прописан је поступак утврђивања пореске основице при чему је купац обвезник пореза на пренос апсолутних права приликом преноса права власништва над половним моторним возилима.

Коришћењем нове електронске услуге специјализовани софтвер обрачунава износ пореза на основу снаге, запремине мотора и старости возила и генерише персонализовану уплатницу на основу унетих личних података коју одмах можете платити онлајн или на најближем шалтеру Поште, банке или платне институције. Плаћање онлајн је омогућено платним картицама, еНовцем или очитавањем QR кода. За коришћење ове услуге није неопходна претходна регистрација на Порталу еУправа. Детаљно упутство можете погледати овде.

Формула по којој се рачуна вредност возила на коју се плаћа порез од 2,5% изгледа овако:

Вредност=(320 x радна запремина + 6400 x снага) x коефицијент старости возила

Коефицијент старости возила износи:

  • 100% – за возила до и преко навршене једне године старости
  • 90% – за возила преко навршене две године старости
  • 80% – за возила преко навршене три године старости
  • 70% – за возила преко навршене четири године старости
  • 60% – за возила преко навршених пет година старости
  • 50% – за возила преко навршених шест година старости
  • 45% – за возила преко навршених седам година старости
  • 40% – за возила преко навршених осам година старости
  • 35% – за возила преко навршених девет година старости
  • 30% – за возила преко навршених десет и више година старости

Електронска услуга плаћања пореза на пренос апсолутних права је доступна само код купопродаје између два физичка лица, која нису обвезници ПДВ-а, осим за преносе права на возилима за која се може остварити пореско ослобођење (амбулантно возило, путничко возило за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим ножним командама, путничко возило регистровано за такси делатност и путничко возило за „rent a car“).

Пореска управа ће и убудуће порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима између правних лица, односно између правног и физичког лица, као и порез на наслеђе и поклон утврђивати решењем.

Потписи на купопродајном уговору и уговору о поклону оверавају се код јавног бележника-нотара, а у случају наслеђивања возила решење о наслеђивању мора бити правоснажно.

У случају да се Пореској управи подноси захтев прилаже се:

– ППИ3 образац код наслеђа и поклона возила
– Оригинал и копија уговора (или решења о наслеђивању)
– Очитана саобраћајна дозвола
– Очитана или копирана лична карта поклонопримца
– У случају поклона по овлашћењу, прилаже се оригинал и копија овлашћења
– У случају поклона возила између родитеља и деце или међу супружницима, прилаже се копија извода из матичне књиге рођених или венчаних

Шта је још важно знати код промене власништва?

– Уколико купујете возило по овлашћењу власника возила, обавезно преузмите оригинал овлашћења како бисте могли коначно реализовати пренос власништва
– У случају поклона возила, порески обвезник је поклонопримац и тада се захтев за плаћање пореза подноси у месту/општини поклонопримца.
– У случају поклона возила између супружника или поклона возила детету, порез на пренос апсолутних права власништва се не плаћа, али Пореска управа о томе издаје решење о ослобађању плаћања са потврдом која се прилаже МУП-у.