Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

осигурање возила

Generali Osiguranje
Dunav osiguranje
Triglav osiguranje

Аутоодговорност

Као возач морате посебно водити рачуна да:

– Управљате само моторним возилом за које поседујете возачку дозволу одговарајуће категорије;
– Не седате за управљач моторног возила ако вам је одузета возачка дозвола или вам је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом;
– Не управљате моторним возилом под утицајем алкохола или других опојних средстава;
– Не напуштате место догађаја након саобраћајне незгоде, а да нисте дали своје личне податке и податке о осигурању
У супротном, ризикујете да изгубите права која вам гарантује полиса осигурања од аутоодговорности.

Систем Бонус-Малус

Од 01.09.2011.године на премију осигурања од аутоодговорности преимењује се систем бонуса (попуста) и малуса (доплатка), у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају.

Бонус-малус систем је умањење или увећање цене обавезног осигурања аутоодговорности применом одговарајућег коефицијента премијског степена у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету за коју је одговоран.
Применом овог система награђују се савесни возачи, док они који су проузроковали штету плаћају вишу премију осигурања. Систем бонус-малус је мотивација возача да буду опрезнији у саобраћају.

Уколико у току једне године нисте нанели штету трећим лицима, у првој години добијате 5%, у другој 15% до максималних 25% бонуса у трећој години.

Возачи који буду проузроковали штете за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више,што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Пријављеном штетом сматра се штета која је у претходном периоду решена (делимично или у целости) или резервисана, а за коју је друштво за осигурање утврдило одговорност осигураника друштва.

Све штете из једног штетног догађаја по једном уговору о осигурању (полиси) сматрају се једном пријављеном штетом.
Јединствена база података за примену бонус-малус система формирана је у Удружењу осигуравача Србије.
Висина премије се утврђује као производ премије основног (четвртог) премијског степена и коефицијента премијског степена.

Коефицијенти премијских степена су:

Премијерски степен
Коефицијенти премијерских степена
10,75
20,85
30,95

4

Oсновни премијерски степен

1
51,15
61,3
71,5
81,7
91,9
102,1
112,3
122,5

Да ли се бонус може пренети на друго возило?

Бонус можете пренети на новонабављено возило, ако сте претходно возило отуђили или одјавили, уз поштовање одређене процедуре (потебно је приложити полису аутоодговорности претходног возила, уговор о отуђењу или потврда о одјави возила)
При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе.

Да ли висина штете утиче на малус?

Не утиче, једино се посматра број изазваних штета у току једне године.

Зелена карта

Зелена карта (међународна карта осигурања) је међународна исправа о осигурању моторног возила, доказ да возило поседује валидно осигуравајуће покриће у току његове употребе у иностранству. Прибавља се код осигуравача који је издао полису обавезног осигурања од аутоодговорности и траје колико и полиса обавезног осигурања.

Сврха Система познатог као Систем Зелене карте је олакшавање протока моторних возила у међународном саобраћају омогућивањем осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима насталу њиховом употребом како би се испунили критеријуми који су на снази у посећеној земљи и, у случају незгода, гарантовање накнаде штете оштећенима у складу са националним законом и прописима те државе.

Зелена карта је неопходна за путовање у следећим земљама: Белорусија, Украјина, Молдавија, Турска, Израел, Иран, Северна Македонија, Албанија, Тунис, Мароко и Азербејџан.

Осигурање лома или оштећења стакала на возилу – делимични каско

Делимични каско се закључује на суму осигурања првог ризика која се исцрпљује исплатом сваке појединачне штете.
Сума осигурања је реална вредност свих стандардно уграђених стакала на возилу изузев стакла на светлима,огледалима и крову.
Делимични каско се везује за полису аутоодговорности и закључује код истог осигуравача.

Осигурање возача, путника и радника од ауто незгоде

Осигурава се возач, путници или радници од следећих ризика:
– Смрти од последица несрећног случаја;
– Трајног инвалидитета као последице повреде у возилу

Каско осигурање

Каско осигурање моторних возила је осигурање сопственог возила од оштећења или уништења услед различитих ризика.

Потпуно каско осигурање обухвата следеће ризике

– Саобраћајне незгоде;
– Пожара;
– Експлозије (осим експлозије нуклеарне енергије);
– Изненадног термичког или хемијског деловања споља;
– Пада или удара предмета који није саставни део предмета осигурања;
– Пада ваздушне летелице;
– Манифестација или демонстрација;
– Злонамерних поступака или обести трећих лица;
– Оштећења тапацираних делова у осигураном возилу приликом пружања помоћи лицима повређеним у саобраћајним незгодама или на други начин;
– Намерно проузроковане штете на осигураној ствари ради спречавања веће штете као и мера предузетих за смањење или отклањање штете;
– Удара грома;
– Олује;
– Града или туче;
– Снежне лавине, као и пада снега и леда на возило;
– Одрона земљишта или обрушавања земљишта и стена;
– Поплава,бујица и високих вода.

Уз потпуно каско осигурање може се уговорити допунско каско осигурање од следећих ризика:
– Крађе возила;
– Преваре и утаје возила (у случају изнајљених возила или узетих на лизинг);
– Осигурање пртљага, алата и прибора;
– Осигурање рекламних и других натписа на возилима