Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

издавање ДТВ и МВД

Generali Osiguranje
Dunav osiguranje
Triglav osiguranje

ДТВ – Међународно овлашћење за управљењем туђим возилом у иностранству тзв. жути картон.

Цена 1.500 рсд

Документа потребна за издавање ДТВ-а:

 • Важећа лична карта власника возила
 • Важећа путна исправа (пасош) корисника возила
 • Саобраћајна дозвола за возило

Ако је власник возила правно лице, овлашћење за корисника мора бити издато на меморандуму фирме, потписано и печатирано. Уколико правно лице не користи печат у свом пословању, овлашћење мора бити на меморандуму, потписан електронским потписом овлашћеног заступника и достављен електронском поштом Издаваоцу ДТВ, који се затим штампа на месту издавања дозволе и прилаже уз документацију. Или, овлашћење на меморандуму чији потпис овлашћеног заступника  мора бити оверен од стране надлежног органа за оверу потписа.

У случају да је власник возила лизинг кућа а корисник физичко лице, мора бити обезбеђено овлашћење од лизинг куће да може предметним возилом да путује у иностранство.

Коме се издаје ДТВ:

 • Држављанима Републике Србије
 • Страним држављанима са привременим или сталним боравком у Републици Србији, увидом у одговарајући документ о пријави боравка, издат од стране МУПа
 • Страним држављанима који имају двојно држављанство, под условом да такав корисник има важећу личну карту издату у Републици Србији.
Dozvola za upravljanje tuđim vozilom
Međunarodna vozačka dozvola

МВД – Међународна возачка дозвола

Цена: 2.000 рсд + 950 рсд за републичку административну таксу

Потребна документа:

 • Важећа лична карта
 • Важећа возачка дозвола
 • 2 фотографије димензије 45 x 35

Коме може бити издат МВД?

 • Држављанима Републике Србије и страним држављанима који поседују возачку дозволу издату у Р.Србији и који морају имати доказ о боравку или пребивалишту у Републици Србији.
 • МВД не може бити издат на основу пробне возачке дозволе.