Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

prenos vlasništva

Prenos vlasništva možete izvršiti na jedan od sledećih načina:
Kupoprodajnim ugovorom
Ugovorom o poklonu ili
– Rešenjem o nasleđivanju

Ako ste kupac polovnog motornog vozila od 31. marta 2022. na portalu Plati (https://plati.euprava.gov.rs/#/) dostupna je nova elektronska usluga putem koje možete obračunati i platiti porez na prenos apsolutnih prava u postupku prenosa vlasništva nad upotrebljavanim motornim vozilom, samostalno i bez odlaska u Poresku upravu. Isto tako, ovu uslugu generisanja i plaćanja uplatnice možete dobiti kod nas.

Izmenom Zakona o porezima na imovinu, sa primenom od 31. marta 2022. godine, propisan je postupak utvrđivanja poreske osnovice pri čemu je kupac obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa prava vlasništva nad polovnim motornim vozilima.

Korišćenjem nove elektronske usluge specijalizovani softver obračunava iznos poreza na osnovu snage, zapremine motora i starosti vozila i generiše personalizovanu uplatnicu na osnovu unetih ličnih podataka koju odmah možete platiti onlajn ili na najbližem šalteru Pošte, banke ili platne institucije. Plaćanje onlajn je omogućeno platnim karticama, eNovcem ili očitavanjem QR koda. Za korišćenje ove usluge nije neophodna prethodna registracija na Portalu eUprava. Detaljno uputstvo možete pogledati ovde.

Formula po kojoj se računa vrednost vozila na koju se plaća porez od 2,5% izgleda ovako:

Vrednost=(320 x radna zapremina + 6400 x snaga) x koeficijent starosti vozila
Koeficijent starosti vozila iznosi:
1) 100% – za vozila do i preko navršene jedne godine starosti
2) 90% – za vozila preko navršene dve godine starosti
3) 80% – za vozila preko navršene tri godine starosti
4) 70% – za vozila preko navršene četiri godine starosti
5) 60% – za vozila preko navršenih pet godina starosti
6) 50% – za vozila preko navršenih šest godina starosti
7) 45% – za vozila preko navršenih sedam godina starosti
8) 40% – za vozila preko navršenih osam godina starosti
9) 35% – za vozila preko navršenih devet godina starosti
10) 30% – za vozila preko navršenih deset i više godina starosti

Elektronska usluga plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava je dostupna samo kod kupoprodaje između dva fizička lica, koja nisu obveznici PDV-a, osim za prenose prava na vozilima za koja se može ostvariti poresko oslobođenje (ambulantno vozilo, putničko vozilo za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, putničko vozilo registrovano za taksi delatnost i putničko vozilo za „rent a car“).

Poreska uprava će i ubuduće porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima između pravnih lica, odnosno između pravnog i fizičkog lica, kao i porez na nasleđe i poklon utvrđivati rešenjem.

Potpisi na kupoprodajnom ugovoru i ugovoru o poklonu overavaju se kod javnog beležnika-notara, a u slučaju nasleđivanja vozila rešenje o nasleđivanju mora biti pravosnažno.

U slučaju da se Poreskoj upravi podnosi zahtev prilaže se:

– PPI3 obrazac kod nasleđa i poklona vozila
– Original i kopija ugovora (ili rešenja o nasleđivanju)
– Očitana saobraćajna dozvola
– Očitana ili kopirana lična karta poklonoprimca
– U slučaju poklona po ovlašćenju, prilaže se original i kopija ovlašćenja
– U slučaju poklona vozila između roditelja i dece ili među supružnicima, prilaže se kopija izvoda iz matične knjige rođenih ili venčanih

Šta je još važno znati kod promene vlasništva?

– Ukoliko kupujete vozilo po ovlašćenju vlasnika vozila, obavezno preuzmite original ovlašćenja kako biste mogli konačno realizovati prenos vlasništva
– U slučaju poklona vozila, poreski obveznik je poklonoprimac i tada se zahtev za plaćanje poreza podnosi u mestu/opštini poklonoprimca.
– U slučaju poklona vozila između supružnika ili poklona vozila detetu, porez na prenos apsolutnih prava vlasništva se ne plaća, ali Poreska uprava o tome izdaje rešenje o oslobađanju plaćanja sa potvrdom koja se prilaže MUP-u.