Tehnički pregled i registracija vozila Motograd Novi Sad

osiguranje vozila

Generali Osiguranje
Dunav osiguranje
Triglav osiguranje

Autoodgovornost

Kao vozač morate posebno voditi računa da:

– Upravljate samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
– Ne sedate za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
– Ne upravljate motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
– Ne napuštate mesto događaja nakon saobraćajne nezgode, a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju
U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Sistem Bonus-Malus

Od 01.09.2011.godine na premiju osiguranja od autoodgovornosti preimenjuje se sistem bonusa (popusta) i malusa (doplatka), u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Bonus-malus sistem je umanjenje ili uvećanje cene obaveznog osiguranja autoodgovornosti primenom odgovarajućeg koeficijenta premijskog stepena u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu za koju je odgovoran.
Primenom ovog sistema nagrađuju se savesni vozači, dok oni koji su prouzrokovali štetu plaćaju višu premiju osiguranja. Sistem bonus-malus je motivacija vozača da budu oprezniji u saobraćaju.

Ukoliko u toku jedne godine niste naneli štetu trećim licima, u prvoj godini dobijate 5%, u drugoj 15% do maksimalnih 25% bonusa u trećoj godini.

Vozači koji budu prouzrokovali štete za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više,što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Prijavljenom štetom smatra se šteta koja je u prethodnom periodu rešena (delimično ili u celosti) ili rezervisana, a za koju je društvo za osiguranje utvrdilo odgovornost osiguranika društva.

Sve štete iz jednog štetnog događaja po jednom ugovoru o osiguranju (polisi) smatraju se jednom prijavljenom štetom.
Jedinstvena baza podataka za primenu bonus-malus sistema formirana je u Udruženju osiguravača Srbije.
Visina premije se utvrđuje kao proizvod premije osnovnog (četvrtog) premijskog stepena i koeficijenta premijskog stepena.

Koeficijenti premijskih stepena su:

Premijski stepen
Koeficijenti premijskih stepena
10,75
20,85
30,95

4

Osnovni premijski stepen

1
51,15
61,3
71,5
81,7
91,9
102,1
112,3
122,5

Da li se bonus može preneti na drugo vozilo?

Bonus možete preneti na novonabavljeno vozilo, ako ste prethodno vozilo otuđili ili odjavili, uz poštovanje određene procedure (potebno je priložiti polisu autoodgovornosti prethodnog vozila, ugovor o otuđenju ili potvrda o odjavi vozila)
Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.

Da li visina štete utiče na malus?

Ne utiče, jedino se posmatra broj izazvanih šteta u toku jedne godine.

Zelena karta

Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je međunarodna isprava o osiguranju motornog vozila, dokaz da vozilo poseduje validno osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu. Pribavlja se kod osiguravača koji je izdao polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja.

Svrha Sistema poznatog kao Sistem Zelene karte je olakšavanje protoka motornih vozila u međunarodnom saobraćaju omogućivanjem osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima nastalu njihovom upotrebom kako bi se ispunili kriterijumi koji su na snazi u posećenoj zemlji i, u slučaju nezgoda, garantovanje naknade štete oštećenima u skladu sa nacionalnim zakonom i propisima te države.

Zelena karta je neophodna za putovanje u sledećim zemljama: Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Tunis, Maroko i Azerbejdžan.

Osiguranje loma ili oštećenja stakala na vozilu – delimični kasko

Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete.
Suma osiguranja je realna vrednost svih standardno ugrađenih stakala na vozilu izuzev stakla na svetlima,ogledalima i krovu.
Delimični kasko se vezuje za polisu autoodgovornosti i zaključuje kod istog osiguravača.

Osiguranje vozača, putnika I radnika od auto nezgode

Osigurava se vozač, putnici ili radnici od sledećih rizika:
– Smrti od posledica nesrećnog slučaja;
– Trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje motornih vozila je osiguranje sopstvenog vozila od oštećenja ili uništenja usled različitih rizika.

Potpuno kasko osiguranje obuhvata sledeće rizike

– Saobraćajne nezgode;
– Požara;
– Eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
– Iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja;
– Pada ili udara predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja;
– Pada vazdušne letelice;
– Manifestacija ili demonstracija;
– Zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
– Oštećenja tapaciranih delova u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
– Namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete;
– Udara groma;
– Oluje;
– Grada ili tuče;
– Snežne lavine, kao i pada snega i leda na vozilo;
– Odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena;
– Poplava,bujica i visokih voda.

Uz potpuno kasko osiguranje može se ugovoriti dopunsko kasko osiguranje od sledećih rizika:
– Krađe vozila;
– Prevare i utaje vozila (u slučaju iznajljenih vozila ili uzetih na lizing);
– Osiguranje prtljaga, alata i pribora;
– Osiguranje reklamnih i drugih natpisa na vozilima